Algemene voorwaarden

downloaden

Artikel 1 Algemeen


1 . Deze service voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Azrepair betreffende reparatie van mobiele telefoons, PDA en andere. Op dergelijke overeenkomsten zijn naast deze service voorwaarden ook de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
2 . Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
3 . Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Azrepair aangepast worden. Azrepair adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.


Artikel 2 Aanmelden storing


1 . Azrepair hanteert een standaard aanmeldprocedure die de klant kan vinden op de site www.apple-service.be . Om de gebruikelijke doorlooptijden na te komen voor een reparatie dient de klant een storing aan een mobiele telefoon aan te melden en gebruik te maken van deze aanmeldprocedure. Indien de klant een storing op andere wijze aanmeldt, dan wel het aanmeldformulier niet correct of onvolledig heeft ingevuld, dan heeft Azrepair het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen. Indien Azrepair besluit de aanmelding wel in behandeling te nemen, doch leidt de incorrecte wijze van aanmelding tot vertraging of incorrecte afhandeling van de aanmelding, dan kan Azrepair daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Azrepair behoudt zich het recht voor eventuele extra kosten in verband met niet correcte aanmelding door te berekenen aan de klant.
2 . De aanmelding van een storing dient Azrepair te hebben bereikt voor 12.30 uur, zodat Azrepair de aangemelde reparatie in de planning kan opnemen. Indien gewenst wordt dan de reparatie opgehaald en kan dan nog dezelfde dag aan de vervoerder opdracht geven worden om voor transport van de te repareren mobiele telefoons voor de eerstvolgende vervoersdag zorg te dragen. Hierbij zijn de kosten voor ophalen voor rekening van de klant.
3 . Indien aan Azrepair goederen worden toegestuurd die niet voor haar bestemd zijn, zullen deze goederen retour worden gezonden, waarbij Azrepair de door haar gemaakte kosten in rekening zal brengen.

Artikel 3 Transport Van klant naar Azrepair


1 . Klanten die een reparatie opsturen naar Azrepair worden met nadruk geadviseerd om dat aangetekend te doen. Azrepair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of het verloren gaan van een pakket dat de klant opstuurt.
2 . De klant is verplicht ingeval van een afhaalopdracht, gebruik te maken van de transportdiensten van de door Azrepair aan te wijzen vervoerder.
3 . De ter vervoer aan te bieden mobiele telefoons dienen altijd in een doos verpakt te worden, gevuld met deugdelijk vulmiddel. De doos dient vervolgens goed afgesloten te worden teneinde de kans op diefstal uit de verpakking zo klein mogelijk te maken. In een pakket mag slechts een aangemelde mobiele telefoon worden verpakt, tenzij daarover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. LET OP: Als de verkoopverpakking wordt gebruikt als verpakking voor verzending, dan moet daar nog een extra neutrale doos omheen. Dit om de kans van verloren gaan/ diefstal te verkleinen. Het meesturen van de lader en de batterij is alleen noodzakelijk indien de storing vermoedelijk met een van deze twee onderdelen te maken heeft. Onnodig meesturen van onderdelen geschiedt geheel voor rekening en risico van de klant.

LET OP: SIMKAARTEN NIET MEESTUREN, Azrepair KAN HIERVOOR NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD.

Van Azrepair naar de klant


1 . Azrepair maakt voornamelijk gebruik van Taxi-post om pakketten naar eindgebruikers te versturen.
2 . Indien de buitenzijde van een pakket/transportbox bij ontvangst is beschadigd, dan wel de verzegeling/sluiting is verbroken, dan mag het pakket/transportbox niet in ontvangst worden genomen, op straffe van verval van recht op vergoeding van schade.
3 . Indien de klant bij Azrepair gegevens opvraagt over verzending, manco of handtekening voor ontvangst, dan kan Azrepair die informatie alleen verschaffen, indien het verzoek om informatie niet later wordt gedaan dan 10 dagen na datum van de zending waar de gevraagde informatie betrekking op heeft. Azrepair is ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade betreffende zendingen die ouder zijn dan 10 dagen. Voor informatie betreffende verzendingen waarvoor de klant voor ontvangst heeft getekend, brengt Azrepair aan de klant 10 euro,- in rekening.

Artikel 4 Reparatie

1. Alle door Azrepair af te handelen reparaties, worden normaliter in maximaal tien werkdagenverwerkt, onvoorziene omstandigheden daargelaten mits deugdelijk aangemeld.
2 . Mocht een reparatie niet goed zijn uitgevoerd en hierover wordt binnen een termijn van drie maanden gereclameerd, dan zal deze reparatie kosteloos worden hersteld, mits het gaat om precies dezelfde klacht en het garantiezegel van Azrepair niet is verbroken.
3 . Prijsopgave van reparaties wordt alleen op expliciet verzoek gedaan. Voor het maken van een prijsgave zal een meerprijs gelden van 10 euro,- . Er dient binnen 10 dagen na prijsopgave gereageerd te worden. Bij gebreke van een reactie op een prijsopgave gaat Azrepair ervan uit dat de prijsopgave niet akkoord is bevonden en zal zij het toestel of de accessoire ongerepareerd retour zenden, waarbij alleen de door Azrepair gemaakte kosten van onderzoek en transport, in rekening worden gebracht. Reclamatie achteraf is nimmer mogelijk.
4 . Reparatie van Dead on Arrival-toestellen (DOA).Bij het ter reparatie aanbieden van een DOA-toestel aan Azrepair, zal door Azrepair gehandeld worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de fabrikant voor een dergelijk geval.
5 . Aan Azrepair aangeboden mobiele telefoons die simlocked zijn, worden door Azrepair niet gedeblokkeerd zonder toestemming van de betreffende telecomprovider. Hiervoor dient de klant zorg te dragen. Simlocked toestellen kunnen wel worden gerepareerd. Voor de procedure betreffende simlocked toestellen verwijzen wij de klant naar de voorwaarden van de desbetreffende telecomprovider. Simlocked toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn zullen door Azrepair onbehandeld retour worden gezonden, waarbij de gemaakte kosten van onderzoek en transport in rekening zullen worden gebracht.
6 . Toestellen die aan Azrepair worden aangeboden zonder imei-sticker, worden niet voor reparatie in behandeling genomen. Indien het imeinummer van een toestel is verwijderd, dan vervalt tevens de garantie voor dit toestel. Een toestel waarvan het imeinummer op de achterzijde van het toestel niet overeenkomt met het imeinummer dat in het toestel is geprogrammeerd, wordt eveneens door Azrepair niet ter reparatie in behandeling genomen. Ook deze toestellen zullen aan de klant worden geretourneerd, waarbij de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
7 . Imeinummers van gestolen of vermiste mobiele telefoons staan opgeslagen in een database. Indien dergelijke toestellen ter reparatie aan Azrepair worden aangeboden, houdt Azrepair het recht voor deze niet in behandeling te nemen.. Eventueel door Azrepair gemaakte kosten worden in rekening gebracht.
8 . Azrepair behoudt zich te allen tijde het recht voor haar tarieven aan te passen.
9 . Voor wijzigingen of verwijdering van persoonlijke data en/of instelling in ter reparatie aangeboden toestellen kan Azrepair nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden


1. Transportkosten van en naar Azrepair worden steeds door de klant betaald.

Volgende